Video Έργων

social media


Σχέδια & Έργα
Φρεάτια - Τεχνικά & Αποχέτευση

Σήραγγα - Μέθοδος ΝΑΤΜ ή Νέα Αυστρική Μέθοδος Σηράγγων

Ένα από τα υπόγεια έργα, αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού, ιδιαίτερης σημασίας είναι οι σήραγγες. Αυτές είναι ανοίγματα υπόγεια, μεγάλου μήκους σε σχέση προς τις διαστάσεις της διατομής, κατά κανόνα ευθύγραμμου άξονα, οριζόντιου ή με μικρή κλίση ως προς τον ορίζοντα.

Τα τελευταία χρόνια, με την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, όπως είναι η Αττική και η Εγνατία οδός, η εκτροπή του Αχελώου, έργα ΟΣΕ, παρατηρείται μία σημαντική αύξηση στις κατασκευές υπογείων έργων που αφορούν κυρίες Σήραγγες κυκλοφορίας και υδραυλικές.

Οι Σήραγγες κυκλοφορίας αποτελούνε δίοδο για πεζούς, ποδηλάτες, μηχανοκίνητα οχήματα, για μεταφορικά μέσα σταθερής τροχιάς.

Οι υδραυλικές Σήραγγες χρησιμοποιούνται ως υδραγωγεία, κατασκευασμένες αποκλειστικά για τη μεταφορά νερού για κατανάλωση, για υδροηλεκτροπαραγωγή  ή σαν αποχετευτικός αγωγός.

Υπάρχουνε  μυστικές Σήραγγες, που έχουν κατασκευαστεί για την είσοδο ή διαφυγή από μία περιοχή.

Η ορθολογική σχεδίαση μιας Σήραγγας, είναι ιδιαίτερης σημασίας λόγω του μεγάλου κόστους ανά μονάδα μήκους και του μεγάλου συνολικού όγκου του έργου. Σήραγγες κατασκευάστηκαν και κατά την αρχαιότητα, αλλά οι μεγαλύτερες και σημαντικότερες ανά τον κόσμο, είναι έργα που πραγματοποιηθήκανε τον 19ο και 20ο αιώνα.

Δύο είναι οι κατασκευαστικές διαδικασίες που εφαρμόζονται διεθνώς για την κατασκευή Σηράγγων με υπόγεια μέθοδο διάνοιξης.

  • Αυτή με μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων (TBM)
  • Αυτή, όπου η διάνοιξη γίνεται με συμβατικά μηχανικά μέσα. (Έχει επικρατήσει  να ονομάζεται μέθοδος NATM ή Νέα Αυστριακή Μέθοδος Σηράγγων)

Από τη δεκαετία του 60, τα γερμανόφωνα κράτη εισήγαγαν και καθιέρωσαν την αυστριακή μέθοδο κατασκευής των σηράγγων. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη χρησιμοποίηση του εκτοξευμένου σκυροδέματος που εφαρμόζεται αμέσως μετά την εκσκαφή, μερικά ή στο σύνολό της, σαν οριστική υποστήριξη. Το εκτοξευμένο σκυρόδεμα, ενισχυμένο κατά περίπτωση με πλέγμα, κοχλίες ή και μεταλλικά πλαίσια σε δύσκολα πετρώματα, “μπλοκάρει” τη βραχόμαζα περιορίζοντας στο μέγιστο την αποσυμπίεση της και τη σχετική χαλάρωση που ακολουθεί.

Η επένδυση γίνεται ένα ενιαίο σύνολο με τη βραχόμαζα, με τις αγκυρώσεις των κοχλιών που συμβάλλουν στην αύξηση της πιέσεως σταθεροποιήσεως που παράγεται από τα φαινόμενα του θόλου, στη γειτονιά σκυρόδεμα  -  βράχος.

Το πεδίο εφαρμογής της τεχνικής αυτής είναι ευρύτατο και μόνο σε καταρρέοντα εδάφη χωρίς συνοχή ή με μεγάλη πλαστικότητα δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της.

Λόγω της ευρείας εφαρμογής η μέθοδος παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στην περίπτωση που διασχίζονται γεωλογικά υλικά ετερογενή. Στις περιπτώσεις αυτές η αρχή της υποστήριξης μένει η ίδια και μόνο τα μεγέθη των πλεγμάτων και η πυκνότητα των κοχλιών ή αγκυρίων ποικίλει.

Η μέθοδος παρουσιάζει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι δεν προκαλεί εμπόδια και συνωστισμό εξοπλισμού και υλικών  στο εργοτάξιο. Η μείωση επίσης αυτού του κόστους υποστήριξης είναι προφανής.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι εργασίες τελικής επένδυσης της σήραγγας.

Παρακάτω μπορούμε να δείτε τα στάδια τελικής επένδυσης της σήραγγας. Περιλαμβάνει εργασίας στεγάνωσης, τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης αυτής.

Δείτε παρακάτω...

 

Ακολουθούν οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτομηχανολογικού εξοπλισμού της σήραγγας, η βαφή, η αποχέτευση, η οδοστρωσία και η σήμανση αυτής.

Παρακάτω μπορούμε να δείτε τη βαφή και τη σήμανση της σήραγγας.

Δείτε παρακάτω...

 

 

Παρακάτω μπορούμε να δείτε τον ηλεκρομηχανολογικό εξοπλισμό της σήραγγας.

Δείτε παρακάτω...

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε τα στάδια κατασκευής της σήραγγας Γκρόπας

Τέλος, μπορείτε να δείτε την όμορφη διαδρομή της σήραγγας Γκρόπας στα χιόνια

 

 


Χάρτης

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος
Μανδράκης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τηλ. Κέντρο: 212.2136.194


Κιν. Τηλ.:      698.7000.194


email:
mandrakis@mandrakis.net