Μελέτη - Οικοδομική Άδεια - Τιμές

 • 1.Μελέτη
 • Για να κατασκευαστεί ένα κτίριο, τεχνικά άρτιο, οικονομικά, λειτουργικό και χωρίς καθυστερήσεις απαιτείται συντονισμός στον σχεδιασμός και την κατασκευή, βάσει των κανόνων τόσο της ισχύουσας νομοθεσίας όσο και της πρακτικής. Μία από τις φάσεις ή στάδια της κατασκευής που περιλαμβάνουν ομοιογενείς εργασίες, είναι η μελέτη. 
  Συνήθως οι μελέτες συντάσσονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Φυσικά μπορούμε να υποστηρίξουμε τον πελάτη (ιδιώτη – επιχείρηση – συνάδελφο – εταιρία) και μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας με διάφορες άλλες μελέτες όπως π.χ. μελέτη εφαρμογής, οικονομοτεχνικές μελέτες κ.λπ.

  Έχοντας μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη άρτιων μελετών, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εμπειρία μας πάνω στην κατασκευή, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη όλων των μελετών  όπως :

  • Τοπογραφική μελέτη
  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Στατική μελέτη
  • Μελέτη θερμομόνωσης – Έκδοση πιστοποιητικού ΚΕΝΑΚ
  • Μελέτη ηχομόνωσης
  • Μελέτη πυροπροστασίας
  • Μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης
  • Μελέτη ηλεκτρολογικών
  • Μελέτη κεντρικής θέρμανσης
  • Μελέτη κλιματισμού
  • Μελέτη ανελκυστήρα
  • Μελέτη ιδιωτικού σταθμού
  • Μελέτη καύσιμου αερίου

   

  Δείτε παρακάτω...

  Κάθε μελέτη που ολοκληρώνεται, εκτός από την έντυπη μορφή της θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD κλπ.) ή θα αποστέλλεται με e-mail.

  2.Έννοια της οικοδομικής άδειας

  Η οικοδομική άδεια είναι εκτελεστή διοικητική Πράξη, που επιτρέπει την εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδομικών εργασιών, που προβλέπονται στις μελέτες, που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις.

  Οικοδομική άδεια απαιτείται τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια έργα, αλλά και γενικά για κάθε έργο όπως π.χ. διαμορφώσεις εδάφους, περιφράξεις, κοπή δέντρων κ.λπ.

  Εκδίδεται, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, από τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία της χώρας, είτε αυτά ανήκουν στο ΥΠΕΚΑ, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού.

  Ενέργειες με σκοπό την παραγωγή  τεχνικού έργου – Σημασία της οικοδομικής άδειας

  Για την παραγωγή ενός οικοδομικού έργου απαιτούνται πολλές ενέργειες και εργασίες, όπως:

  • Συζήτηση με εργοδότη – πελάτη – ιδιοκτήτη σχετική με την ανάθεση του έργου (θέση ακινήτου, είδος κατασκευής, διαθέσιμο κεφάλαιο κ.λπ.).
  • Έρευνα σχετική με το οικόπεδο, τους όρους δόμησης, τις απαιτήσεις των χώρων του κτίσματος, προμελέτες – σκαριφήματα, συμφωνία αμοιβής κ.λπ.
  • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου, συγκέντρωση απαιτούμενων εγκρίσεων, εκπόνηση μελετών, προετοιμασία φακέλου αδείας.
  • Υποβολή φακέλου έκδοσης άδειας με ό,τι αυτός πρέπει κατά περίπτωση να περιλαμβάνει (δικαιολογητικά, μελέτες, αμοιβές κ.λπ.), διακίνηση φακέλου – παρακολούθηση ελέγχων μελετών, υποβολή διορθώσεων, πληρωμές κρατήσεων και λοιπών φοροτεχνικών αδείας.
  • Επίβλεψη έργου.
  • Έγκριση οριστικής ρευματοδότησης – υδροδότησης (διαδικασία τελικής θεώρησης αδείας).

  Μέσα λοιπόν σ’αυτό το σύνολο των εργασιών, από τη σχεδίαση έως και την παραγωγή του δομικού έργου, η οικοδομική άδεια καταλαμβάνει μόνο ένα μέρος αυτής της διαδικασίας.

  Ωστόσο, είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς:

  • Κατοχυρώνει την αμοιβή του μελετητή.
  • Οριστικοποιεί τη μορφή του έργου (διαδικασία – επέμβαση στο περιβάλλον).
  • Εξασφαλίζει τη νομιμότητα της κατασκευής για τον ιδιοκτήτη.

  Έχοντας μεγάλη εμπειρία στον έκδοση οικοδομικών αδειών, αναλαμβάνουμε την έκδοση των παρακάτω οικοδομικών αδειών:

  • 5 Ημερών
  • Άδεια από μεταφορά συντελεστή δόμησης
  • Αλλαγή χρήσης – εσωτερικές διαρρυθμίσεις
  • Άλλη κατηγορία ΟΑ
  • Αναθεώρηση – Αλλαγή μελέτης με αύξηση συντελεστή δόμησης
  • Αναθεώρηση – Αλλαγή μελέτης με αύξηση συντελεστή δόμησης και όγκου
  • Αναθεώρηση – Αλλαγή μελέτης χωρίς αύξηση συντελεστή δόμησης
  • Αναθεώρηση – Αλλαγή ονόματος επιβλέποντα
  • Αναθεώρηση – Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη
  • Αναθεώρηση – Αλλαγή χρήσης
  • Αναθεώρηση – Επισκευή διαρρύθμισης
  • Αναθεώρηση – Κοπή δέντρου
  • Αναθεώρηση – Μ.Σ.Δ.
  • Αναθεώρηση – Παράταση ισχύος
  • Αναθεώρηση – Τροποποίηση μελετών
  • Αναθεώρηση απόφασης έγκρισης Μ.Σ.Δ.
  • Αναθεώρηση για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Ανασύσταση φακέλου
  • Ανέγερση
  • Ανέγερση - Κατεδάφιση
  • Ανέγερση - Προέγκριση
  • Αποπεράτωση
  • Αποπεράτωση αυθαιρέτου (Ν. 4014)
  • Διαμόρφωση ανοιχτών θέσεων στάθμευσης
  • Έγκριση δόμησης
  • Έγκριση δόμησης (αυθαίρετα)
  • Έγκριση επισκευής αυθαιρέτου (Ν. 4014)
  • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
  • Εκσκαφές – Επιχώσεις
  • Ενημέρωση φακέλου
  • Ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου
  • Επιγραφές
  • Επισκευή – Διαρρύθμιση – Βαφή όψεων
  • Θεώρηση όρων δόμησης
  • Κατασκευή πέργκολας
  • Κατασκευή πισίνας
  • Κατεδάφιση
  • Κεραίες – Σταθμοί Ραδιοεπικοινωνίας
  • Κοπή δέντρων
  • Μετατροπή παραδοσιακών κτιρίων
  • Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης
  • Νομιμοποίηση – Άδεια Ν. 1512/85
  • Νομιμοποίηση – Άρθρο 22
  • Νομιμοποίηση – Εξαίρεση από κατεδάφιση Ν. 1512/85
  • Νομιμοποίηση – Πιστοποίηση νόμιμου περιγράμματος προ 55
  • Νομιμοποίηση – Πιστοποίηση νόμιμου περιγράμματος προ 83
  • Νομιμοποίηση – Τακτοποίηση
  • Περίφραξη
  • Προσθήκη – Καθ’ύψος
  • Προσθήκη – Καθ’ύψος στέγης
  • Προσθήκη – Κατ’επέκταση
  • Συνένωση

  3.Και όλα αυτά με βάση τις νέες μειωμένες τιμές

  Μετά την ψήφιση του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. Κατάργηση αδικαιολογήτων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση των επαγγελμάτων» και ειδικότερα στο Άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β, σύμφωνα με το οποίο η αμοιβή των μηχανικών, για την μελέτη των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301 Α΄), καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Οι προβλεπόμενες στο προεδρικό διάταγμα τούτο ως υποχρεωτικώς ελάχιστες αμοιβές παύουν εφεξής να ισχύουν με αυτόν το χαρακτήρα.

   

   


  Video Έργων

  social media

  Στοιχεία Επικοινωνίας
  Υπεύθυνος
  Μανδράκης Γεώργιος
  Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

  Τηλ. Κέντρο: 212.2136.194


  Κιν. Τηλ.:      698.7000.194


  email:
  mandrakis@mandrakis.net